පනත (1979 අංක 17)

NhdaActSinhala

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 1979 වර්ෂයේ අංක 17 දරන පනත යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යතුමා විසින්  පත් කරනු ලබන සභාපතිවරයෙකු හා අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයක් මගින්  අධිකාරිය පාලනය කරනු ලැබේ. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයා ලෙස  සාමාන්‍යාධිකාරී ක්‍රියා කරන අතර, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරු යටතේ මෙහෙයවනු ලබන අංශ 8ක් මගින් කළමනාකරණ කමිටුවේ තීරණ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. ආයතනයෙහි අරමුණු ළගාකර ගැනීම සඳහා එහි සියලු මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරිමේ වගකීම මෙම සියලු අංශ සතු වේ.

 

   
  • මානව සම්පත් කළමනාකරණ හා පාලන
                     
  •  ඉංජිනේරු සේවා හා ඉදිකිරිම්
   
  •  මුදල්
   
  •  නිවාස සංවර්ධන
   
  • දේපළ සංවර්ධන හා කළමනාකරණ
   
  • සැලසුම් හා ප්‍රගති
   
  • නීති
   
  • තොරතුරු හා ප්‍රචාරක

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලය මඟින් හා දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත වූ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල 25කින් සහ නගර කාර්යාල 02කින්  යුතු ශාඛා ජාලයක් මගින් ආයතනයේ සියලු කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. වර්තමානයේ 2250කට ආසන්න සේවක පිරිසකගෙන් යුතු කාර්ය මණ්ඩලයක් මෙහි රැකියා නියුක්තය.

 

ඉතිහාසය

1953 වසරේදී ශ්‍රි ලංකාවේ මධ්‍යම හා අඩු ආදයම්ලාභීන්ගේ නිවාස  අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා  ජාතික නිවාස දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවන ලදි. එය ජාතික නිවාසකරණය පිළිබ‍ඳ කොමසාරිස්වරයෙකු මඟින් පාලනය කෙරුණි.

1977 වසරේ පැවති මහා මැතිවරණයෙන් පසුව විධායක ජනාධිපති ධුරය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ව්‍යවස්ථාවක් අනුගමනය කරන ලදී. පස් අවුරුදු කාලයක් තුලදී නිවාස දස දහසක් ගොඩනැගීම රජයේ අරමුණ විය. මෙවැනි තත්ත්වයකදී කඩිනම් සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවය ඇති විය.

නිදහස් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරමින් සිටි රජය, නව රෙගුලාසි සහ නව ආයතනයක් තුලින් නිවාස ක්‍ෂේත්‍රය විධිමත් කිරීමට තිරණය කරන ලදී. ඒ අනුව ජාතික නිවාස දෙපාර්තමේන්තුවට  පසුව 1979 අංක 17 දරන ජාතික නිවාස සංවර්ධන  පනත මඟින්  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය නම්වූ  නව ආයතනය ස්ථාපිත කරන ලදී.

නිවාස දස දහසෙහි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර එහි  සාර්ථකත්වයෙන් දිරිමත්වූ නව අධිකාරිය නිවාස දස ලක්‍ෂය සහ නිවාස ලක්‍ෂ 15 සඳහා වූ දැවන්ත  නිවාස වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිරණය කරනු ලැබීය.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය , ශ්‍රී ලංකාව - සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය - අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම : 07 February 2023.