01.
  • නිවාස අරමුණ සඳහා කිසියම් මහල් නිවාසයක්, නිවසක්, වාසස්ථානයක් හෝ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සහ විශාල කිරීම.
 
 
  • එවැනි මහල් නිවාසයක්, නිවසක් හෝ වාසස්ථානයක් හෝ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීම, බදු දීම, උකස් කිරීම හෝ කුළී පදනම මත ලබා දීම.
 
      
  • ජනාකීර්ණ, අපිරිසිදු හෝ සනීපාරක්ෂිත නොවන තත්ත්වයෙන් යුතු පැල්පත්, මුඩුක්කු, කුළී නිවාස සහ අනෙකුත් ගොඩනැගිලි ඉවත් කිරීම සහ ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීම.
 
 
  • අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කිසියම් වූ මෙහෙයුමක් හේතුවෙන් අවතැන් වූ හෝ අවතැන්වීමට අවකාශය ඇති පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම.
 

        ආදී වූ කරුණු සඳහා යෝජනාවලි සැළසුම් හා ව්‍යාපෘති පිළියෙල කිරීම හා සම්පාදනය කිරීම.

02. ජන අයිතියට පත්කර තිබෙන හෝ අධිකාරිය සතු සියළු ඉඩම්, මහල් නිවාස සහ අනෙකුත් සියළු වාසස්ථාන කළමනාකරණය කිරීම.

03. 
  • මහල් නිවාස, නිවාස හෝ වෙනත් වාසස්ථාන මිලදී ගැනීම.
 
  • මහල් නිවාස, නිවාස සහ වෙනත් වාසස්ථාන ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම් මිලදී ගැනීම.
 
  • මහල් නිවාස, නිවාස සහ වෙනත් වාසස්ථාන ඉදිකීරීම.
 
  • අධිකාරියෙහි කාර්යයන් සහ රාජකාරියෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය පර්යේෂණ සහ සමාලෝචන පැවැත්වීම.
 
  • නව නිවාස, ගම්මාන ස්ථාපනය කිරීම, ස්වයං-ආධාර නිවාස ව්‍යාපෘති දිරිමත් කිරීම.
 
  • නිවැසියන්ට පහසුකම් සැපයීම.

        ආදී වු කරුණූ සඳහා නියමයන් හා ‍‍කොන්දේසි වලට අදාලව ණය පහසුකම් සැළසීම.

04. අධිකාරියෙහි කිසියම් වූ අරමුණක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ත්‍යාග, ආධාර, පරිත්‍යාග හෝ  සහනාධාර මුදලින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් පිලිගැනීම හා යොදාගැනීම.

05. අධිකාරිය සතු හෝ අත්කරගනු ලැබූ කිසියම් වූ නිෂ්චල දේපළක් සංවර්ධනය කිරීම.

06. කිසියම් චංචල හෝ නිෂ්චල දේපළක් අත්කර ගැනීම, බදු හෝ කුළී පදනම මත ලබා ගැනීම හෝ ලබා දීම, උකස් කිරීම, ඇප කිරීම, විකිණීම හෝ බැහැර කිරීම.

07. කිසියම් වූ ආයතනික අරමුණක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කරන පරිදි නියමයන් හා කොන්දේසි වලට යටත්ව ණය ලබා ගැනීම.

08. අධිකාරිය විසින් ලබා දෙන කිසියම් මහල් නිවාසයක්, නිවසක් හෝ වෙනත් වාසස්ථානයක් සඳහා කුළී මුදල් අය කිරීම.

09. අධිකාරිය විසින් සපයනු ලබන යම් සේවාවක් හෝ පහසුකමක් ඉටු කිරීම

10. අධිකාරියෙහි අරමුණු ළඟාකර ගැනීමට අවශ්‍ය යැයි සැලකෙන යම්කිසි කාර්යයක් ඉටු කිරීම.

11. බලතල භාවිතා කිරීම, රාජකාරී හා ක්‍රියාකාරකම් ඉටු කිරීම සඳහා අමතර හෝ වැදගත් සියලු ක්‍රියා සිදු කිරීම.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය , ශ්‍රී ලංකාව - සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය - අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම : 07 February 2023.