ණය වැඩසටහන උපරිම ණය මුදල
                                               01 සැමට සෙවණ නිවාස 50,000 නිවාස ණය වැඩසටහන    රු. 100,000/-
  02 විසිරි ණයවැඩසටහන    රු. 250,000/-

 

"සැමට සෙවණ"  නිවාස ණය 50,000 වැඩසටහන

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින්  ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දින 100 සංවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමීව "සැමට සෙවණ"  වැඩසටහන යටතේ නව නිවාස ණය වැඩසටහනක් හඳුන්වා දී තිබේ. මෙම ණය වැඩසටහන යටතේ, නිවාස 50,000 කඩිනම් නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. යෝජිත කාල පරිච්ඡේදය තුලදී මැතිවරණ කොට්ඨාශ 160 ආවරණය වන පරිදි එක් මැතිවරණ කොට්ඨාශයකට  නිවාස 300 බැඟින් ඉදිකිරිමට යෝජිතය.

ප්‍රතිලාභීන් වෙත රුපියල් 100,000/-ක ණය මුදලක් 3.72% ක වාර්ෂික සහනදායී පොළි අනුපාතයක් යටතේ ප්‍රදානය කරනු ලැබේ. අවුරුදු 10ක ආපසු ගෙවීමේ කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා ණය වාරික මුදල රුපියල් 1000/-ක් වේ. රුපියල් මිලියන 5000/- ක මුදලක් මෙම වැඩසටහන සඳහා වෙන්කර තිබේ.

ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන්

නිවාස 50,000 කඩිනම් වැඩසටහන යටතේ ඉලක්කගත කෙරුණු ප්‍රතිලාභීන් මෙම ණය වැඩසටහනේදීද  ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශයන්හී සිටින පවුල් මෙම විශේෂ ණය වැඩසටහනෙහි ඉලක්කගත කණ්ඩායම් වේ. එම පවුල් සඳහා නිවසක් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය ඉතිරිකිරිමක් හෝ බැංකු  හෝ මුල්‍ය ආයතනයකින් නිවාස ණයක් ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මුල්‍ය වත්කමක් නොමැති වීම ඔවුන් මෙම වැඩසටහන යටතේ ඉලක්ක ගත කිරීමට හේතු විය.

ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීම

මෙම වැඩසටහන සඳහා නිවසක් අත්‍යවශ්‍ය, නිවසක් සෑදීමට උනන්දු, නිවසේ  ඉදිකිරිම් කටයුතු සඳහා පවුලේ ශ්‍රමය හා ඉතුරුම් යෙදවිය හැකි සහ වෙනත් අරමුදල් ලබා ගත හැකි පවුල් තෝරා ගනු ලැබේ. ප්‍රතිලාභන් තෝරා ගැනීම, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන් එක්ව සිදුකරනු ලැබේ.

ණය නිකුත් කිරීම

පහත සඳහන් පියවර යටතේ වාරික ලෙස ණය නිකුත් කරනු ලැබේ.

  • අදියර 1   - රු. 20,000/-   - අත්තිවාරම නිමකල පසු            
  • අදියර 2   - රු. 30,000/-   - එකඟවු  පරිදි වහල මට්ටම දක්වා නිමකල පසු  
  • අදියර 3   - රු. 30,000/-   - එකඟවු  පරිදි වහලය නිමකල පසු                    
  • අදියර 4   - රු. 20,000/-   - එකඟවු පරිදි නිවස ඉදිකිරීම සම්පුර්ණයෙන් නිමකල පසු

අවසාන පියවර යටතේ වන ණය මුදල නිදහස් කිරිමෙන් පසු එළඹෙන පළමු මාසයේ සිට ඉහත ණය වාරික නැවත අයකර ගැනීම ආරම්භ කෙරේ. සෑම ණය වාරිකයක් ගෙවීම සඳහා ඉදිකිරිම්හී භෞතික ප්‍රගතිය ඡායාරූප මගින්  තහවුරු කල යුතුය. තාක්‍ෂණව නිලධාරීන් විසින් ප්‍රතිලාභීන් සමඟ එක්ව ව්‍යාපෘති මට්ටමෙන් දෛනිකව ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කෙරේ.

 ණය සුරැකුම්පත් සඳහා ණයකරු හා ඇපකරුගේ යෝග්‍යතාවය

  • ණයකරුගේ පවුලේ මාසික ආදායම ණය වාරිකයට වඩා පස්ගුණයකින් වැඩිවිය යුතු අතර, ඇපකරුගේ මාසික ආදායම ණය වාරිකයට වඩා පස්ගුණයකට වඩා නොඅඩු විය යුතුය.

  • ණයකරු රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක හෝ වෙනත් පිළිගත් පුද්ගලික ආයතනයක සේවකයෙක් නම්, අදාල ආයතනය විසින් ණය වාරික මුදල වැටුපෙන් ගෙවීමට ප්‍රකාශිත ලිඛිත සහතිකයක් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

  • ඇපකරු ස්වයං රැකියාවක හෝ වෙනත් ආදායම් ඉපයීම් මාර්ගයක නියුක්ත නම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින් ලබාගත් ආදායම් සහතියක් ඉදිරිපත් කිරිම අනිවාර්ය වේ.

ණයකරුගේ හා ඇපකරුගේ වයස් සීමාව

ණයකරුගේ සහ ඇපකරුගේ වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවීමට පෙර ණය ආපසු අයකර ගැනීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය. අයදුම්කරුගේ වයස සහ නැවත අයකිරීමේ කාල පරිච්ඡේදය එකකුව අවුරුදු 60 ඉක්මවයි නම්, එම කාල පරිච්ඡේදයට වඩා අඩු වයසක  ඒකාබද්ධ අයදුම්කරුවෙකු නම් කිරිම අනිවාර්ය වේ.

(ඒකාබද්ධ අයදුම්කරු, සෘජු අයදුම්කරුවෙකු විය යුතු අතර, ඔහුගේ /ඇයගේ  කාලාත්‍රයා, අවිවාහක දරුවෙකු, අවිවාහක සහෝදරයෙකු හෝ සහෝදරියකු විය යුතුය.)

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය , ශ්‍රී ලංකාව - සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
මෙම වෙබ් අඩවිය අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරනු ලැබුවේ : 25 May 2019.

නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය