සෙනසුරාදා, 30 ජූලි 2016 07:28

විසිරි නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන

Rate this item
(1 Vote)

හැඳින්වීම

දැනට අර්ධ වශයෙන් ඉදිකර ඇති නිවාස නිමහම් තත්වයට ගෙන ඒම  පෙරදැරි කරගෙන මෙම නිවාස වැඩිදියුණු කිරිමේ වැඩසටහන දිවයිනේ සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ පාදක කොට ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කිරිමට සැලසුම් කර ඇත.

ඉලක්ක ගත ප්‍රතිලාභීන්

නව නිවාස සිහිනය සෑබෑකර ගැනීමේ අරමුණින් නොයෙක් අපහසුතා මධ්‍යයේ ඉදිකර ගත් නව නිවසේ නිමහම් කටයුතු කර ගැනීමේ හැකියාවක් නොමැතිව සිටින පවුල් මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභීන් ලෙස තෝරා ගැනේ.

ණය ලබා දීමේ පරමාර්ථය

නිවසක වැඩිදියුණු කර ගැනීමක් සදහා මෙම ණය මුදල නිකුත් කරනු ලැබේ.

     නිවසක වැඩිදියුණු කර ගැනීමක් යන්න අර්ථදැක්වීම

  • දැනට අවම වශයෙන් නිවසක වහලය නිම කර ඇති නිවාස වල දොර ජනෙල් දැමීම, පොළොව නිමහම් කිරිම හා බිත්ති කපරාරු කිරිම කර අවම නිමහම් නිවසක් ආරක්ෂිත නිවසක් බවට පත් කිරිම.
  • අවම නිමහම් නිවසක් ආරක්ෂිත නිවසක් යනු නිවසක ඉදිරිපස හා දෙපස පිටත කපලාරු කිරිම, මැදසාලය කපලාරු කර බිම් සැකසීම, ඉදිරිපස හා පිටුපස දොර රාමුව සහිතව පියන් සවි කිරිම, එක් නිදන කාමරයක් කපලාරු කර බිම සකසා  ජනෙල් රාමු යොදා පියන් සවිකිරිම, ඉතිරි සියලු ජනෙල් සදහා රාමු සහිතව ග්‍රීල් යෙදීම හා කුස්සිය බිම සැකසීම යන මට්ටමට නිමකරනු ලබන නිවසකි.
  • දැනට ඉදිකර ඇති වර්ග අඩි 600 ට වඩා අඩු නිවාස වලට තවත් කොටසක් එකතු කර ගැනීමටමෙම වැඩසටහන මගින් ණය ලබා දෙනු ලැබේ. .(නිවසේ ගෙබිම ටයිල් කිරිම , නාන කාමර ඉදි කිරිම , වර්ණ ආලේප සදහා , ප්‍රැන්ටි කබඩ් සෑදීම නිවාස වල අලුත්වැඩියා කටයුතු මෙම වැඩිදියුණු ගණයට අයත් නොවේ.  )

ණය මුදල අනුමත කිරිම හා වාරික නිදහස් කිරිම.

 

 1. උපරිම මාසික අදායම රු. 25,000.00 ක් හෝ ඊට අඩු අදායම් සහිත ප්‍රතිලාභීන්ගේ නිවසේ ඉදිරි වැඩකටයුතු අවසන් කර ගැනීම සඳහා මෙම වැඩසටහන යටතේ ලබා දෙන උපරිම ණය මුදල  රු.100,000.00 වන අතර ඒ සදහා 5% ක වාර්ෂික පොළි ප්‍රතිශතයක් උපරිම වසර 10-15 ක කාල සීමාවක් තුළ ගෙවීමේ පදනමට යටත් වේ. අවම වශයෙන් අනුමත ණය මුදලින් 50% ක අමතර  දායකත්වයක් ප්‍රතිලාභියා විසින් දැරිය යුතු වේ.මෙම දායකත්වය යෝජිත කාර්යය සදහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය , ශ්‍රමය ආදි වශයෙන් විය හැක.

 

      2. ණය වාරික නිදහස් කිරිම  

 (අ).   පළමු වාරිකය රු.30,000.00 මෙහිදි අනුමත ණය මුදලින් 30% ක මුදලක් නිදහස් කරනු ලබන අතර මෙම මුදල ලබා ගැනීම සදහා මෙම වාරික වටිනාකමින් 50% ක් එනම් රු.15,000.00 ක අවම වටිනා කමකින් යුත් යෝජිත වැඩ කොටස් සදහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයා ගෙන තිබිම.(ප්‍රතිලාභියාගේ දායකත්වය)අවශ්‍ය වේ.

 

(ආ).  දෙවන වාරිකය රු.50,000.00 අනුමත ණය මුදලින් 50% ක මුදලක් නිදහස් කරනු ලබන අතර මෙම මුදල ලබා ගැනීම සදහා මෙම වාරික වටිනාකමින් 50% ක් එනම් රු.25,000.00 ක අවම වටිනා කමකින් යුත් යෝජිත වැඩ කොටස් සදහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයා ගෙන තිබිම.(ප්‍රතිලාභියාගේ දායකත්වය)අවශ්‍ය වේ.

 

(ඇ).  තෙවන වාරිකය රු.20,000.00 - අනුමත ණය මුදලින් 20% ක මුදලක් නිදහස් කරනු ලබන අතර මෙම මුදල ලබා ගැනීම සදහා මෙම වාරික වටිනාකමින් 20% ක් එනම් රු.10,000.00 ක අවම වටිනා කමකින් යුත් යෝජිත වැඩ කොටස් සදහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයා ගෙන තිබිම.(ප්‍රතිලාභියාගේ දායකත්වය)අවශ්‍ය වේ.

 

මෙම වැඩසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඔබ ණය අයඳුම් කිරීමට අදාල නිවස පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයේ  ස්ථාපිත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් හෝ ප්‍රධාන කාර්යලයේ නිවාස සංවර්ධන කොට්ඨාශයේ දුරකථන අංක .................. මගින් ලබාගත හැක.

 DisConSi

Read 6221 times Last modified on සිකුරාදා, 21 අප්‍රේල් 2017 05:53
More in this category: « Scattered Housing Programme

1 comment

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය , ශ්‍රී ලංකාව - සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
මෙම වෙබ් අඩවිය අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරනු ලැබුවේ : 21 August 2019.

නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය