සෙනසුරාදා, 30 ජූලි 2016 07:42

මධ්‍ය අදායම් ලාභීන් සඳහා කඩිනම් නිවාස වැඩසටහන

Rate this item
(15 votes)

මධ්‍ය අදායම් ලාභීන් සඳහා කඩිනම් නිවාස වැඩසටහන

ශ්‍රි ලංකාවේ සෑම නගර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක් තුලම  මධ්‍ය ආදායම්ලාභීන්ගේ නිවාස හා යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කර සංවර්ධනය කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වේ.

මෙය ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා අදාල අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන සමග එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන වැඩ සටහනකි

  

 • සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම ගැළපෙන ඉඩම් හඳුනා ගැනීම.
 • ඉල්ලුම පිළිබඳ සමීක්ෂණය.
 • ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, ජාතික භෞතික සැළසුම් දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සමග සම්බන්ධීකරණය.
 • ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නම් කරන ලද කණ්ඩායම් විසින් ක්‍ෂෙත්‍රයේ නිරීක්ෂණයන්ගෙන් අනතුරුව ඉඩම් හඳුනා ගැනීම.
 • ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩම් සඳහා සැළසුම් සංකල්ප සූදානම් කිරීම. (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ද ඔවුන්ගේ ඉඩම් සඳහා සැළසුම් සංකල්ප සූදානම් කරන ලදී.)
 • පිරිවැය ඵලදායීතා සැළසුම් සකස් කිරීම. (ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යාස්ථානය, ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම් පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව ද පිරිවැය ඵලදායීතා සැළසුම් සකස් කරනු ලැබේ.)
 • ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයට අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සකස් කිරීම.
 • දේශීය / විදේශීය සංවර්ධනකරුවන්ගෙන් ලන්සුපත් කැඳවීම සඳහා ආකෘතිපත් සකස් කිරීම.
 • රජය සතු ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ ඉල්ලුම් ආකෘතිපත් සකස් කිරීම.
 • මධ්‍ය ආදායම්ලාභී නිවාස වැඩසටහන පිළිබඳ අධ්‍යයන කණ්ඩායම සඳහා සංවර්ධනකරුවන් කිහිපදෙනෙකු සහභාගී කරවීම.
 • රජය සතු ඉඩම් ලෙස හඳුනාගත් ඉඩම් 25 ක් නිදහස් කිරීම සඳහා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධීකාරියේ සභාපතිතුමා විසින් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ඩබ්.ඩී. අයිලප්පෙරුම මහතා සහ සැළසුම් ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ආර්. පාස්කරලිංගම් මහතා වෙත භාරදීම.
 • දිගුකාලීන නිවාස ණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සියළුම බැංකුකරුවන් හට අධ්‍යයන කණ්ඩායම් රැස්වීම සඳහා ආරාධන කරනු ලැබූ අතර. ආර්. පාස්කරලිංගම් මහතා විසින් හඳුන්වා දීමේ කථාව පැවැත්වූ අතර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුමා විසින් මූල්‍ය අංගයන් පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කරනු ලැබීය. තවද ඔහු විසින් නිවාස කරණය සඳහා දළ දේශිය නිෂ්පාදිතය ඉහළ නංවන ලෙස ඉල්ලීමක්ද කරන ලදී.
 • ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩම් පිළිබඳ ලැයිස්තු පළාත් ම්ටටමෙන් සකස් කිරීම.
 • විශේෂයෙන් මෙම වැඩසටහන සඳහා ලාබා දිය හැකි දීමනා පිළිබඳ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා විසින් හැඳින්වීමක් කරන ලදී.
 • බැංකුකරුවන් විසින් මෙම කාර්යය සඳහා ධනාත්මකව මෙම වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වීමට එගඟතාවය පළකර අතර, පාස්කරලිංගම් මහතා විසින් බැංකුකරුවන්හට අදාල මහ බැංකු අනුමැතීන් ලබාගැනීමේදී අවශ්‍ය ඕනෑම විශ්‍රාන්ති ක්‍රමයක් ලබාදෙන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී. 
 • කමිටු සභාපති විසින් පහත සඳහන් සාමාජිකයන්ලේඛණගත ක්‍රියා පරිපාටිය සඳහා නම් කරන ලදී.

 

 අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - සභාපති 
 අධ්‍යක්‍ෂ (නාගරික ජනාවාස) -  නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යංශය සාමාජික
 නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඉංජිනේරු සේවා හා ඉදිකිරීම්) - ජා.නි.සං. අධිකාරිය - සාමාජික හා කැඳවුම්කරු
 නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්) - ඕෂන් විව් ඩිවලොප්මන්ඩ් සමාගම  සාමාජික

 

Read 9987 times Last modified on බ්‍රහස්පතින්දා, 08 දෙසැම්බර් 2016 10:43

25 comments

 • Comment Link roshan බදාදා, 20 ජූනි 2018 10:11 posted by roshan

  කොළඔ දිස්ත්‍රික්ක‍යන් නිවසක් ලබා ගැනීමට මා හට අවශ්‍ය වී ඇත. ඒ සදහා අවශ්‍ය මුලික සුදුසුකම් සහ පහසු ගෙවීමෙි පදනම මත ලබාගත හැකි අකාරය සදහන් විස්තරයක් ලබා දෙන මෙන් කරුනිකව ඉල්ලා සිටිමි
  Roshan
  (dilru07@yahoo.com)

 • Comment Link cassim අඟහරුවාදා, 19 ජූනි 2018 12:15 posted by cassim

  නිවසක් ලබා ගන්නේ කෙසේදැ යි විස්තර ද ගෙවීම් ලැයිස්තුව ද එවන මෙන් කාරුණිකව දන්වා සිට්මි

  cassim
  (cassimnoordeen@yahoo.com)

 • Comment Link ISHAN සිකුරාදා, 02 මාර්තු 2018 13:05 posted by ISHAN

  නිවසක් ලබා ගන්නේ කෙසේදැ යි විස්තර ද ගෙවීම් ලැයිස්තුව ද එවන මෙන් කාරුණිකව දන්වා සිට්මි

  ISHAN
  (ishanniharmin@gmail.com)

 • Comment Link George Augustine බ්‍රහස්පතින්දා, 08 පෙබරවාරි 2018 15:20 posted by George Augustine

  I need a house near by kadana,Ragama or near by if there is any project please let me know

  George Augustine
  (georgeaugustine@2019gmail.com)

 • Comment Link Lasanthi අඟහරුවාදා, 30 ජනවාරි 2018 04:05 posted by Lasanthi

  කොළඔ දිස්ත්‍රික්ක‍යන් නිවසක් ලබා ගැනීමට මා හට අවශ්‍ය වී ඇත. ඒ සදහා අවශ්‍ය මුලික සුදුසුකම් සහ පහසු ගෙවීමෙි පදනම මත ලබාගත හැකි අකාරය සදහන් විස්තරයක් ලබා දෙන මෙන් කරුනිකව ඉල්ලා සිටිමි

  දු ක 071-3778600
  (dva5961@gmail.com)

 • Comment Link dilan ansay බ්‍රහස්පතින්දා, 25 ජනවාරි 2018 08:15 posted by dilan ansay

  නිවසක් ලබා ගන්නේ කෙසේදැ යි විස්තර ද ගෙවීම් ලැයිස්තුව ද එවන මෙන් කාරුණිකව දන්වා සිට්මි

  dilan ansay
  (dilanansay@gmail.com)

 • Comment Link ruwan chameera බදාදා, 24 ජනවාරි 2018 14:23 posted by ruwan chameera

  මම අවුරුදු 9 ක් මාගෙ බිරිඳ සමඟ කොළඹ රැකියාවන්හි නිරතව සිටි. අප පෞත්ගලික අංශයේ ස්ථිර රැකියාවන්හි නියුතු අය වේ. මේ වනතෙක් අපි පසුගිය අවුරුදු 9 කාලය තුල රුපියල් 8000/= සිට දැන් වනවිට රුපියල් 14000/= දක්වා බදු ගෙවමින් බදු නිවාස වල රැඳී රැකියාවන්හි නිරත වන අය වේ. අපගේ ස්ථිර පදිංචිය මාතර ප්‍රදේශය වේ. ඉතිං අපිට හැකියාවක් තිබේද ඔබ ආයතන නිවාස ක්‍රමයක් හරහා ගෙවීමේ පදනම මත නිවසක් ලබා ගැනීමට... කරුණාකර මාගෙ විද්‍යුත් ගිණුමට ඒ සඳහා විස්තර ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.
  ruwan.chamee@gmail.com

 • Comment Link indra kumara බදාදා, 03 ජනවාරි 2018 05:52 posted by indra kumara

  Mema niwasa vyapruthiyen niwasak labaganeema saha a sadaha geveem kala uthu aakara pilibandava danuwath kara wistharayak labadena men karunikava illa sitimi.

  indra kumara
  (indranmanju922@gmail.com)

 • Comment Link gayan kahavithane අඟහරුවාදා, 12 දෙසැම්බර් 2017 05:05 posted by gayan kahavithane

  i want to house in this project. how can i combined with you

  gayan kahavithane
  (gayankahawevithane@gmail.com)

 • Comment Link G.M. ROSHAN SRIMANTHA බ්‍රහස්පතින්දා, 07 දෙසැම්බර් 2017 10:40 posted by G.M. ROSHAN SRIMANTHA

  නිවසක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය මුලික සුදුසුකම් සහ ලබාගත හැකි අකාරය සදහන් විස්තරයක් සහ පහසු ගෙවීමෙ ආකාරය සදහන් විස්තරයක් ලබා දෙන මෙන් කරුනිකව ඉල්ලා සිටිමි

  G.M. ROSHAN SRIMANTHA
  (roshansrimantha78@gmail.com)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය , ශ්‍රී ලංකාව - සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
මෙම වෙබ් අඩවිය අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරනු ලැබුවේ : 25 May 2019.

නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය