අනු අංක

දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

ලිපිනය

දිස්ත්‍රික්/නගර කළමනාකරු

ස්ථාවර/ජංගම දුරකථන අංකය

ෆැක්ස් අංකය

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

1

අම්පාර

පොලිස් නිළනිවාස පාර, අම්පාර

පී.එස්. කලන්සූරිය මහතා

063-2222045, 0718273251

063-2222045

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

අනුරාධපුරය 

බණ්ඩාරනායක මාවත, අනුරාධපුරය. 

ඩබ්.එම්.ඒ.බී. විජේතුංග මහතා

025-2222649, 0718308753

025-2222649

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

බදුල්ල

සායනය පාර, බදුල්ල.

ආර්.ඩබ්. කුසුමලතා මිය

055-2222113, 0718370148

055-2222113

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

මඩකළපුව

සරවනා පර, කල්අඩි, මඩකළපුව.

කේ. ජෙගනාදන් මහතා

065-2224473, 0718677818/0772363992

065-2227310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

කොළඹ

අංක 246 බී, හයිලෙවල් පාර, කොට්ටාව.

ටී.ඩී. දසනායක මහත්මිය

011-2178226, 0714409313

011-2178224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

කොළඹ නගර (උතුර)

පරිසර මාවත, මාලිගාවත්ත, කොළඹ 10.

එස්.ඩී.එන්. ජයලත් මහතා

011-2445546, 0714418761 

011-2435146

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

කොළඹ නගර (දකුණ)

ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08.

පී.ඩී.ඊ. පෙරේරා මහත්මිය

011-2679857, 

011-2669753

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ගාල්ල

පෙඩ්ලර් වීදිය, කොටුව, ගාල්ල.

අජිත් කුමාරප්පෙරුම මහතා

091-2234373, 0718210225

091-2234232 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ගම්පහ

වලව්වත්ත, ගම්පහ.

එම්.එල්.ඒ. ප්‍රියන්ත මහතා 

033-2226017, 0718121586,

033-2234265

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

10

හම්බන්තොට

අළුත් පාර, හම්බන්තොට.

ඩී.එම්.ජී. දිසානායක මහතා

047-2222013, 0718660278

047-2220263

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

යාපනය

වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පාර, චුන්ඩික්කුලි.

එම්. රවීන්ද්‍රන් මහතා

021-2222039, 0718665126

021-2226941

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

කළුතර

3 වන මහළ, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල, කළුතර.

එච්.එම්.කේ.ඒ. බණ්ඩාර මහතා

034-2221299, 0714086121

034-2222298

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

මහනුවර

යටිනුවර වීදිය, මහනුවර.

ඒ.ටී.එම්.යූ.එම්.බී. තෙන්නකෝන් මහතා

081-2223139, 0779238530

081-2234967

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

කෑගල්ල

අඹන්පිටිය, ගලිගමුව නගරය, කෑගල්ල.

කේ.පී.ඩබ්.එච්.එස්. කරුණාසිංහ මිය

035-2229737, 0718482410

035-2229738

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

කිළිනොච්චිය

ඒ9 පාර, කිළිනොච්චිය.

ටී. සුභාස්කරන් මහතා 

021-2285757, 0772992986

021-2285757

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

කුරුණෑගල

අංක 05, මිහිඳුමාවත, කුරුණෑගල.

එන්.කේ.පී.එස්. නරසිංහ මහතා

037-2222014, 0712470216

037-2222014

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

මන්නාරම

පල්ලිමුන පාර, උප්පුකුලම්, මන්නාරම.

ජේ.එන්. ජෙයචන්ද්‍රන් මහතා

023-2222315, 0770590842

023-2222141

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

මාතලේ

833/ඒ, අළුවිහාරේ, මාතලේ.

ඩී.කේ.එස්. සේනාරත්න මහතා

066-2222134, 0714401134

066-222276

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

මාතර

දුම්රියපොළ පාර, මාතර.

එස්.එන්.එස්. මල්ලිකා මහත්මිය

041-2222986, 0718264208

041-2229257

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

මොණරාගල

මොණරාගල

එන්. රාජසිංහ මහතා

055-2276102, 0711477355

055-2276202

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

මුලතිව්

ඒ9 පාර, මාන්කුලම්, මුලතිව්.

විජිත කේ. ගමගේ මහතා

021-2060033, 0718013859

021-2060022

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

22

නුවරඑළිය

හාවාඑළිය, නුවරඑළිය

ඩබ්.ඒ. කුලරත්න බණ්ඩාර මහතා

052-2222925. 0718288859

052-2222925

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

පොළොන්නරුව

පුලතිසිගම, හිඟුරක්ගොඩ.

ආර්.පී.පී. රණසිංහ මහතා 

027-2246362, 0716849565 

027-2246362

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

පුත්තලම

තම්මැන්නාගම, ආනමඩුව.

සී.ජේ. තෙන්නකෝන් මහතා

032-2263425, 0774115994

0322263425

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

රත්නපුර

නව නගරය, රත්නපුරය.

ඩී.එම්. විමලවීර මහතා

045-2228724, 0718833346

045-2228996

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

ත්‍රිකුණාමලය

විදුලිබලාගාර පාර, ත්‍රිකුණාමලය.

එන්. තිරුකුමාර් මහතා

026-2222162, 0718677306

026-2222503

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

වව්නියාව

උද්‍යාන පාර, වව්නියාව.

එම්.වී. කෘෘස් මහත්මිය

024-2222214, 0770859846

024-2222050

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය , ශ්‍රී ලංකාව - සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය - අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම : 24 February 2020.