ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත,
තැ.පෙ. 1826,
කොළඹ 02.
ශ්‍රී ලංකාව.
 
දුරකථන - (094)-11-2431932, 2431722,
2431707, 2421748
ෆැක්ස් - (94)-11-2449622
ඊ-මේල් - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෙබ් අඩවිය - www.nhda.lk
               
     
     
     
ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය , ශ්‍රී ලංකාව - සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය - අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම : 07 February 2023.