බදාදා, 19 ජනවාරි 2022 01:53

ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක්” නිවාස යටතේ කොළොන්නාව ආසනයේ නිවාස ආධාර යටතේ ඉදිකරන ලද නිවාස 2ක්

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක්” නිවාස යටතේ කොළොන්නාව ආසනයේ නිවාස ආධාර යටතේ ඉදිකරන ලද නිවාස 2ක් විවෘත කිරීමට සහ නව නිවාස 10ක් ඉදිකිරීමට මුල්ගල තැබුවේ නිවාස අධිකාරියේ සභාපති ආර්.දුමින්ද සිල්වා මහතා විසිනි. ව්යාපෘතිය. මෙම අවස්ථාවට විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.

Read 823 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Copyright © 2016 National Housing Development Authority Sri Lanka - All rights reserved
නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය - අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම : 07 February 2023.